Regulamin promocji

WIETRZENIE MAGAZYNÓW

Zwanej dalej „Promocją”

 1. Organizatorem Promocji jest: Hot-Box Drobnikowski S. J. z siedzibą w Biadaszkach 14, 63-430 Odolanów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem KRS 0000967062, NIP: 6222841335, REGON 521778897.
 2. Czas trwania promocji od 12.10.2023 do 31.10.2023.
 3. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane kupnem Hot-Boxa, bez wyjątków. 
 4. Promocja polega na obniżeniu standardowej ceny za Hot-Boxa z 129,99 zł na 99,99 zł.
 5. Promocja 99,99 zł dotyczy samego podgrzewacza, bez dodatkowych akcesoriów.
 6. Warunkiem skorzystania z promocji jest kupno hot-boxa go w terminie od 12.10.2023 do 31.10.2023. 
 7. Cennik wszystkich produktów jest dostępny na https://hotboxgo.pl/oferta/. 
 8. Promocja „Wietrzenie magazynów” nie łączy się z innymi promocjami i akcjami rabatowymi.
 9. Wypłata wartości promocji w gotówce jest niemożliwa.
 10. Reklamacje dotyczące Promocji można składać elektronicznie na adres mailowy: kontakt@hot-box-go.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.
 11. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana na podany w systemie przez użytkownika adres poczty elektronicznej z którego została zgłoszona reklamacja.
 12. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. 
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 14. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 12.10.2023. Niniejszy regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji na stronie internetowej www.hotboxgo.pl.
Koszyk
Scroll to Top