Regulamin świadczenia usług sklepu HOT-BOX

Postanowienia i warunki świadczenia usług dla sklepu HOTBOX, oferującego podgrzewacze do diet pudełkowych i posiłków.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego HOTBOX, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
II.DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – HOT-BOX DROBNIKOWSKI Sp. j., Biadaszki 14, 63-430 Odolanów, NIP: 622-284-13-35, REGON: 521778897, KRS: 0000967062, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: hot-box-go.pl.
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Nabywca prowadzący indywidualną działalność- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Konsument – Nabywca będący osobą fizyczną dokonującą z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 7. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 8. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 10. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 11. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 12. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.
 13. PayNow – bramka płatności obsługiwana przez Bank – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2022 r. wynosi 169.539.536 złotych.
III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
IV. REJESTRACJA W SKLEPIE
 1. Użytkownicy mają możliwość:
  1. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
  2. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło).
 2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
  2. akceptacji Regulaminu.
 3. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu
  2. akceptacji Regulaminu.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 6. przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 7. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą. Wszelkie niejasności czy dodatkowe informacje konieczne dla Użytkownika związane z zawieraną umową Sprzedawca wyjaśnia niezwłocznie na podstawie kontaktu za pośrednictwem form kontaktu udostępnionyc na podstronie Kontakt.
 2. Sprzedawca informacyjnie i nie ograniczając prawa rękojmi przysługującego Użytkownikowi podaje, iż zdjęcia produktów zamieszczone w Sklepie to ilustracje poglądowe, w związku z czym zamówiony produkt ze względu na uwarunkowane naturalne i specyfikę materiału, czy barwników może czasami różnić się od ilustracji produktu umieszczonej w Sklepie.
 3. Wszelkie informacje o produktach umieszczone w Sklepie w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, ilość stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 4. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 5. o ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) bądź informuje o odstępstwach na jakich może zrealizować ofertę (co zawsze wymaga dodatkowej akceptacji Użytkownika i przesłania po takiej akceptacji przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 8. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
VI. ZAPŁATA CENY
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępnymi formami płatności pozostaje przelew bankowy realizowany z chwilą złożeniem zamówienia lub płatność przy odbiorze.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty dostawy”. Nabywca przed złożeniem zamówienia wybiera sposób realizacji dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
VII. DOSTAWA
 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.
 2. Dla dostaw realizowanych na rzecz Konsumentów miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.
 3. Dostawa realizowana na rzecz Kontrahentów odbywa się na ich koszt i ryzyko , a wykonywana będzie za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) wybranego przez Sprzedawcę.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
VIII. NEWSLETTER
 1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników i Nabywców polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 3. Celem skorzystania z Newslettera należy:
  1. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
  2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 5. Użytkownik czy Nabywca nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik czy Nabywca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.
X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące nabytych towarów, działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej poprzez formularz reklamacyjny – stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu – na e-mail kontakt@hot-box-go.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności i dowody uzasadniające reklamację,
 3. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca poinformuje w zależności od stwierdzanych wad czy przedmiotu reklamacji o dalszej procedurze związanej rozpatrzeniem reklamacji.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 5. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci
 6. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
 7. Gwarancją nie są objęte wady urządzenia wynikające z:
  1. uszkodzeń mechanicznych,
  2. użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem Urządzenia,
  3. zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych,
  4. niewłaściwej instalacji (montażu), w tym niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić Urządzenie.
 8. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: kontakt@hot-box-go.pl.
XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE
 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru (odbiór osobisty z siedziby Sprzedawcy bądź moment wydania przez przewoźnika) , a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu (załącznik nr 2) w formie listu wysłanego z potwierdzenia nadania na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@hot-box-go.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego jako załącznik nr.2 do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle zwrotnie odpowiednio listowanie lub na e-mail do Konsumenta na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane jest na adres Sprzedawcy niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega – z zastrzeżeniem ust.5 -zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tymże Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem należności do czasu otrzymania potwierdzenia nadania zwrotnego towaru bądź otrzymania towaru z powrotem, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpiło wcześniej.
 4. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Sprzedawca w związku z odstąpieniem od umowy zwraca Konsumentowi pierwotne koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta w wysokości najtańszego oferowanego sposób dostarczenia Towaru (koszty stanowiące różnicę między najtańszą oferowaną formą dostawy, a kosztami związanymi z formą dostawy wybraną przez Konsumenta nie zostają zwracane). Konsument ponosi nadto zawsze bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Szacowane koszt zwrotnego odesłania towaru nie powinny przekraczać kwoty 100 zł netto.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić np.
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
 9. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
XII. PRZERWY TECHNICZNE
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
XIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej, z siedzibą w Warszawie 00-513, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 222500108; e-maila: info@mrpips.gov.pl; skrytki ePUAP: /4g447ytes7/skrytka
 2. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iodo@mrpips.gov.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze) i lit. e) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO (t.j. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów
  osoby, której dane dotyczą), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:
  a) ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  b) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie
  Karty Dużej Rodziny;
  c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustaw z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Przetwarzanie Twoich danych obejmuje następujące kategorie: imiona i nazwisko; imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka; datę urodzenia i informację o zgonie; miejsce zamieszkania lub pobytu; adres do korespondencji; numer PESEL; numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL; stan cywilny; obywatelstwo; informacje o zawarciu, rozwiązaniu przez rozwód, unieważnieniu lub stwierdzeniu przez sąd nieistnienia związku małżeńskiego; stopień pokrewieństwa z członkami rodziny; informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza; informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, okresie
  uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza; informacje o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; informację o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej; orzeczenie sądu o odebraniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej; dochody członków rodziny wielodzietnej – w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 3; numer telefonu i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej – o ile je posiada lub
  o ile obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji programu Karta Dużej Rodziny, w tym zabezpieczenia sprawnego i prawidłowego wydawania Kart Dużej Rodziny umożliwiających realizację Twoich uprawnień.
 6. Źródłem Twoich danych jest wójt, burmistrz lub prezydent gminy, w której mieszkasz.
 7. Twoje dane będą przechowywane przez okres korzystania z Karty Dużej Rodziny, a następnie przez 1 rok od końca tego okresu.
 8. Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez
  Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności pozwalających na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniających usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  1) prawo dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2) prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  4) prawo do usunięcia Twoich danych po okresie wynikającym z przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny (jednakże realizacja tego prawa uniemożliwi Tobie
  korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny).(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego i zasadami archiwizacji).
 10. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 11. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XIII.3 Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie XI.8 Regulaminu.
 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, przy czym w stosunku do zakupów dokonywanych przez Konsumentów mających zamieszkanie poza siedzibą Polski jeśli przepisy obowiązujące w państwie konsumenta są bardziej dla niego korzystne i obowiązują powszechnie (nie można ich zmienić umową, tzw. przepisy imperatywne), to te przepisy obowiązują w umowie zawartej z Sprzedawcą
 7. W sprawach dotyczących korzystania z usług PayNow w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi PayNow.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 9. Dostępne formy płatności:
  • Karty Płatnicze
   • VISA
   • VISA Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  • Przelew tradycyjny
  • Płatność szybkim przelewem PayNow
  • BLIK
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 11. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 12. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 13. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 14. Do sprzedaży realizowanej na rzecz Nabywców (tj. podmiotów innych niż Nabywca prowadzący indywidualną działalność oraz Konsument) stosuje się w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie postanowienia OWH, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 15. Wszelkie prawa przyznane Konsumentowi niniejszym regulaminem z wyjątkiem uprawnień z :
  1. punktu VII .2 (dostawa odbywa się zgodnie z pkt VII.3),
  2. punktu X.7. dotyczącego platformy ODR,
  3. punktu XIII.9. dotyczącego rozstrzygania sporów konsumenckich przysługują Nabywcy prowadzącemu indywidualną działalność.
Koszyk
Przewiń do góry